Thông Báo Đại Hội Tổng Kết & Hội Nghị Người Lao Động

    CÔNG TY CP BÊ TÔNG & XÂY LẮP HODECO Số 59 -61 Nguyễn Tri Phương, Phường 7 – Tp Vuõng taøu Điện Thoại : 3622799;  3625900 ; fax 3622393    Số: 13 /TB-CTBT                  Vũng tàu, Ngày 11 tháng 01 năm 2017 THÔNG BÁO “V/v ĐẠI HỘI TỔNG KẾT & HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG”   – Ban lãnh đạo Công…

Thông Báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG & XÂY LẮP HODECO  HODECO CONCRETE AND CONSTRUCTION JSC Số 59 – 61, Nguyễn Tri Phương, phường 7 – TP Vũng tàu Điện thoại : 02546 548 779 ;              Fax : 3622393 Email : betonghodeco@gmail.com        Website www.betonghodeco.vn  _________________________________________________________ Số :01…../TB-HĐQT                            Vũng tàu, ngày 07 tháng 04 năm…

Thông Báo Tăng Vốn Đầu Tư

CÔNG TY CP BÊ TÔNG & XÂY LẮP HODECO              Số: 01/TB-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc                              Vũng tàu, ngày 12 tháng 06 năm 2015 THÔNG BÁO “V/v phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu” Để tăng vốn điều…

Thư mời họp Cổ Đông thường niên năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG & XÂY LẮP HODECO  HODECO CONCRETE AND CONSTRUCTION JSC Số 59 – 61, Nguyễn Tri Phương, phường 7 – TP Vũng tàu Điện thoại : 3625900, 3622799 ;              Fax : 3622393 Email : betonghodeco@gmail.com        Website www.betonghodeco.vn  _________________________________________________________                                                 Số :…../TM/HĐQT                           Vũng tàu, ngày 29 tháng 05 năm…