Thông Báo Đại Hội Tổng Kết & Hội Nghị Người Lao Động

    CÔNG TY CP BÊ TÔNG & XÂY LẮP HODECO Số 59 -61 Nguyễn Tri Phương, Phường 7 – Tp Vuõng taøu Điện Thoại : 3622799;  3625900 ; fax 3622393    Số: 13 /TB-CTBT                  Vũng tàu, Ngày 11 tháng 01 năm 2017 THÔNG BÁO “V/v ĐẠI HỘI TỔNG KẾT & HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG”   – Ban lãnh đạo Công…