Thông Báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG & XÂY LẮP HODECO  HODECO CONCRETE AND CONSTRUCTION JSC Số 59 – 61, Nguyễn Tri Phương, phường 7 – TP Vũng tàu Điện thoại : 3625900, 3622799 ;              Fax : 3622393 Email : betonghodeco@gmail.com        Website www.betonghodeco.vn  _________________________________________________________ Số :01…../TB-HĐQT                            Vũng tàu, ngày 07 tháng 04 năm 2016…

Thư mời họp Cổ Đông thường niên năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG & XÂY LẮP HODECO  HODECO CONCRETE AND CONSTRUCTION JSC Số 59 – 61, Nguyễn Tri Phương, phường 7 – TP Vũng tàu Điện thoại : 3625900, 3622799 ;              Fax : 3622393 Email : betonghodeco@gmail.com        Website www.betonghodeco.vn  _________________________________________________________                                                 Số :…../TM/HĐQT                           Vũng tàu, ngày 29 tháng 05 năm…